CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно наруто

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно наруто
atmosfrickm pokusm s jadernmi zbranmi, konala diskuse o dsledcch atmosfrickch jadernch pokus pro zdrav.

Adresoval jsem tto konferenci ze vdska pozdrav, se kterm si dovolm seznmit tene svch blog.

To the round table discussion: Non-proliferation in Central Asia: International day against nuclear tests.

(Prague, August 26, 2010).

Dkuji za pozvn zastnit se vaeho shromdn a pronst nkolik slov.

Bohuel jsem ve vdsku a tak to mohu udlat pouze prostednictvm tohoto dopisu.

Hluboce ctm s obyvateli Kazachstnu, kte se proti sv vli stali obmi nezodpovdnho hazardu: pokus s atomovmi a dokonce i vodkovmi zbranmi, provdnch na zem, kter odjakiva slouilo jejich obydlm.

Stejn hluboce ctm i s ostatnmi nrody, kter potkal podobn osud.

Pokusy s jadernmi zbranmi v atmosfe byly a jsou velkm zloinem.

Chtl bych pipomenout, e mj velk ptel a kolega akademik Andrej Sacharov ji ped vce ne padesti lety, v roce 1958 uveejnil v sovtskm asopisu Atomnaja energija lnek, ve kterm jako jeden z prvnch varoval ped dsledky atmosfrickch pokus s jadernmi zbranmi.

Akademik Sacharov uvedl, e kad megatunov vbuch, uskutenn v atmosfe, zpsob dodatenou smrt piblin.000 lid.

Protoe k roku 1957 bylo uskutenno jadernch i termojadernch pokus v atmosfe o sle vce ne 50 megatun, znamenalo to smrt vce ne plmilionu lid.

Tedy mnohem vce, ne bylo obt jadernch bomb dohromady v Hiroim a v Nagasaki.

Sacharov upozoroval, e jde o anonymn jedince: v dnm individulnm ppad nelze toti s jistotou tvrdit, e jde o ob danho sovtskho, americkho i jinho vbuchu.

Atmosfrickm testovnm jadernch zbran se, v men i vt me, provinily vechny jadern velmoci.

Dn z jadernch velmoc si vak nedovolila to, co si dovolil Sovtsk svaz na zem bratrsk republiky Kazachstn.

Na semipalatinskm polygonu byly jadern zbran testovny vtinou v atmosfe, v prbhu desetilet a dsledky, kter tyto testy mohly mt a mly pro mstn obyvatelstvo, byly po desetilet zamlovny.

Zatm co jadern testy v tichomo i na Sahae jsou ji lta veejn kritizovny a vldy, kter za n nesou zodpovdnost, jsou alespo morln odsuzovny, o osudu Kazachstnu a osudech onch anonymnch obt jadernch test se nikdy nemluvilo.

Jsem rd, e se situace nakonec zmnila a e svtov veejnost je nyn informovna i o osudu kazaskch obt studen vlky.

Na Semipalatinskm jadernm polygonu bylo uskutenno nejmn 456 pokusnch jadernch vbuch.

Kad z nich byl zejm mnohonsobn silnj, ne bomby, kter v srpnu 1945 zniily Hiroimu a Nagasaki.

To je stran slo!
More articles

Порно писи

Tight pussy fucked wide.

Sexy marvelous lovely chick.The Worst Invention in the World.

2009 07:03, peteno 30311 krt, in the dark history of human invention, there have been countless…

28 Dec 2019, 13:52

Показать порно

Cp, Photo, Boy
28 Dec 2019, 18:22

Посмотреть порно

Child, JB
28 Dec 2019, 12:02

Порно заставил

Porno, JB
28 Dec 2019, 02:09
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>